یکی از اولین کارهایی که در دوربین آنالوگ باید انجام شود، قرار دادن فیلم در دوربین است. گرچه بعضی از دوربین ها ممکن است شیوه های دیگری برای قرار دادن فیلم درون دوربین داشته باشند، اما ویدئوی زیر نحوه قرار دادن فیلم را در دوربین نشان می دهد. اگر به درستی فیلم درون دوربین قرار نگیرد، ممکن زحمات عکاسی شما به هدر رود . در دوربین های آنالوگ، نتیجه کار را صرفا بعد از ظهور فیلم می توانیم مشاهده کنیم بنابراین باید از درستی اقدامات آن اظمینان داشته باشیم.