فاصله کانونی که با علامت f در عدسی نشان داده می شود معیاری است که زاویه دید عدسی را مشخص می کند. لنزها عموما به سه دسته عدسی زاویه باز (واید) عدسی زاویه طبیعی (نرمال) و عدسی زاویه بسته (تله) و همچنین عدسی زاویه دید متغیر (زوم) تقسیم بندی می شوند. لنز واید تصویری ایجاد می کند که در مقایسه با دید طبیعی، اجسام را دورتر و کوچک تر از آنچه می بینیم نشان می دهد. لنز نرمال تصویری ایجاد می کند که به لحاظ اندازه و فاصله تا موضوع، به همان اندازه ای است که ما به طور طبیعی می بینیم و تصویری که به وسیله لنز تله ایجاد می شود، در مقایسه با دید طبیعی، اجسام بزرگتر و نزدیک تر احساس می شوند.

فاصله کانونی فاصله سنسور تا ننقطه ای در میانه عدسی است که با میلیمتر هم اندازه گیری می شود. هر چه فاصله کانونی کمتر باشد، لنز واید تر است و هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، لنز تله تر است. لنز نرمال هم دقیقا اجسام را در اندازه واقعی نشان می دهند.

دوربین ها بر اساس اندازه سنسور طبقه بندی می شوند و برای اینکه بدانیم فاصله کانونی یک لنز نرمال چه مقداری است، کافی است بدانیم قطر صفحه حساس یا سنسور دوربین چه اندازه است. دوربین های فول فریم سنسوری معادل 24 میلیمتر در 36 میلیمتر دارند و قطر این مستطیل تقریبا 50 میلیمتر می شود. دوربین های APS کادری معادل 18 میلیمتر در 24 میلیمتر دارند بنابراین قطر صفحه حساس یا سنسور آنها نزدیک 38 میلیمتر خواهد بود.

بنابرابن لنز نرمال در دوربین فول فریم 50 میلیمتر است. اگر فاصله کانونی از 50 میلیمتر در این دوربین بیشتر باشد، لنز تله محسوب می شود و کمتر از این مقدار، لنز واید محسوب می شود.

لنز نرمال در دوربین هالف فریم یا APS حدود 38 میلیمتر است. از این مقدار بیشتر، لنز تله محسوب می شود و از 38 میلیمتر کمتر، لنز واید محسوب می شود. مثلا یک لنز زوم 55-18 میلیمتر در این نوع دوربین ها بدین ترتیب است که از 18 تا 37 میلیمتر، لنز واید است. و از 39 تا 55 میلیمتر تله محسوب می شود. به یاد داشته باشیم که بعضی از لنزها فاصله کانونی ثابتی دارند یعنی همواره یا واید یا نرمال و یا تله محسوب می شوند و امکان تغییر زاویه دید در آنها وجود ندارد. لنزهای ثابت یا فیکس که فاصله کانونی ثابتی دارند، از کیفیت تصویری بهتری برخوردار هستند.

در کلیپ زیر می توانید ارتباط اندازه سنسور و زاویه دید در دوربین ها را ببینید.