در عکاسی یا تصویربرداری، همواره رابطه ای بین میزان حساسیت فیلم (یا سنسور) و مقدار نوری که وارد دوربین می شود، وجود دارد. این تناسب را دوربین مشخص می کند و اگر دوربین در حالت اولویت با دیافراگم (Av در دوربین کانن و A برای دوربین های نیکون) قرار داشته باشد، و یا با اولویت سرعت (Tv برای دوربین کانن و S برای دوربین نیکون) به طور خودکار این تناسب نوری حفظ می شود. آنچه که در عکاسی یا تصویربرداری باید بدانیم، یاد داشتن اعداد اصلی دیافراگم، سرعت شاتر و حساسیت است.

اعداد اصلی دیافراگم عبارتند از :       1      1.4     2        2.8     4        5.6       8        11       16      22       32

اعداد اصلی سرعت شاتر:              “1     1/2         1/4         1/8          1/15         1/30        1/60        1/125        1/250        1/500       1/1000        1/1000

اعداد حساسیت:                         100        200           400       800         1600          3200         6400         12800

فاصله هر کدام از این اعداد را یک پله، یا استپ یا استاپ می گویند. گرچه در دوربین های دیجیتال برای کنترل بهتر، بین هر پله به سه قسمت تقسیم شده که به آن یک سوم پله می گویند و البته احتیاج به ذهن سپردن آنها نیست. اما اعداد اصلی را بهتر است یاد داشته باشیم.

اگر حساسیت یک پله افزایش یابد، به اندازه یک پله احتیاج به نور کمتر دارد بنابراین یا از طریق دیافراگم یا از طریق سرعت، باید میزان نور یک پله کاهش یابد. دانستن این تناسب می تواند کنترل عکاس را در صحنه های متفاوت یاری کند.

در فیلم زیر رابطه میزان حساسیت و سرعت شاتر بررسی می شود.