حساسیت در عکاسی با Iso نشان داده می شود و میزان حساس بودن فیلم یا صفحه حساس (سنسور) می باشد. قبلا واحد ASA برای حساسیت انتخاب شده بود واحدی آمریکایی بود و سپس با بین المللی شدن آن به Iso تغییر کرد. واحد دیگری به نام DIN که آلمانی است برای حساسیت استفاده می شد که این روزها استفاده نمی شود. در فیلم آموزشی زیر کاربرد حساسیت نمایش داده می شود.