راههای متفاوتی برای ماکروگرافی وجود دارد، یکی از این روش ها استفاده از Extention Tube است. این وسیله، لوله ای توخالی است که بین دوربین و لنز قرار می گیرد و بعث می شود ما بتوانیم از فاصله نزدیک از موضوع عکس بگیریم. این وسیله ارزان است چون صرفا یک لوله است. روی کیفیت عکس تاثیر گذار نیست و کارهای حرفه ای می توان با آن انجام داد. اشکال کار فقط این است که کاهش نور را موجب می شود که باید اصلاح کرد و اینکه وقتی این وسیله روی دوربین قرار دارد فقط می توان از فاصله نزدیک عکاسی کرد و اجسامی که در فاصله دور قرار دارند، واضح نمی شوند.

در ویدئوی زیر نحوه انجام آن نشان داده می شود.