فاصله کانونی عدسی یعنی فاصله سنسور تا نقطه کانونی لنز که اغلب در وسط عدسی است. فاصله کانونی با میلیمتر محاسبه می شود. هر چه فاصله کانونی کم باشد عدسی زاویه باز (واید) است و هر چه فاصله کانونی زیاد باشد عدسی تله است. فاصله کانونی نرمال یعنی موضوعی که در ویزور دوربین می بینیم با آنچه به طور عادی و بدون دوربین می بینیم برابر است. در حالیکه در لنز واید آنچه در ویزور دوربین می بینیم کوچکتر و دورتر از دیدن بدون دوربین است. هم چنین لنز تله لنزی است که آنچه در ویزور می بینیم بزرگتر و نزدیک تر از حالتی است که بطور عادی می بینیم.

در ویدئوی زیر کاربرد عملی فاصله کانونی را ببینید.